Прием

Специалност "Организация на охранителната дейност"  

Прием Информация за психотеста и изпита по физическа подготовка

Горният праг на резултати, за изпита по физическа подготовка, е съобразен с физическите изпити за постъпване на работа в Националната служба за охрана (НСО), Дирекция "Охрана на съдебната власт (Съдебна полиция), структурите на Министерство на вътрешните работи (МВР), екипите за Лична охрана в частният охранителен сектор.

Тестът за психологическа пригодност по специалността, цели да установи необходимите личностни качества на кандидата да се обучава в направление Сигурност.

Справочник на кандидата:

  1. Молба и декларация по образец на колежа (итзгели от тук)
  2. Нормативи за „Тест за физическа пригодност“ (изтегли от тук)
  3. Примерен „Тест за психологическа пригодност“ (изтегли от тук)

ПриемДокументи за кандидатстване:

За да кандитствате в колежа е необходимо да подадете следните документи:

  • Молба и декларации по образец на колежа.
  • Медицинско удостоверение от личния лекар.
  • Копие и оригинал на диплома за средно образование или удостоверение за завършен последен гимназиален клас (кандидатите, които завършват средно образование в годината на кандидатстване представят дипломата или удостоверението си допълнително).
  • Копие и оригинал на лична карта.
  • Такса за явяване на приемните изпити – 40 лв. (заплаща се при подаване на документите)

Оригиналът на документите, се връщат на притежателя след сверяване с копията.

 Документи за записване

Необходими документи при записване и сключване на договори за обучение с приетите кандидати.

  1. 4 броя снимки.
  2. Документ за платена годишна такса за обучение по банков път 

БС ИНСТИТУТ ЕООД

AЛФА БАНК

IBAN: BG62CRBA98981230024610

BIC: CRBABGSF

 Годишни такси за обучение

"Организация на охранителната дейност" - редовно обучение: 600 евро и задочно обучение: 500 евро

 Преференции: С намалена такса за обучение се обучават сираци,полусираци, близнаци и братя и сестри.

Таксата може да бъде платена еднократно или разсрочено.

 

Предимства на завършилитеПредимствана завършилите колежа

Завършилите колежа ползват предимства при постъпване на работа съгласно Наредба № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Охранител" (обн. ДВ бр. 13/2007 г.). Те имат предимство при равни други условия при кандидатстване за работа в държавните охранителни структури, могат да заемат ръководни длъжности в охранителни структури или да работят като експерти по сигурността в банки и икономически структури. Випускниците отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 на специалния Закон за частна охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.)

На завършилите колежа се издава EUROPASS - приложение към документа за професионална квалификация. Europass улеснява комуникацията между работодатели, кандидати за работа, образователни институции и студенти във всички европейски страни.

 

Обучение на чужди граждани

Чужди граждани могат да кандидатстват и да се обучават в КОЛЕЖ ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ "Св. Георги Победоносец" в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове на Република България.