Учебни дисциплини

 

"Да избереш за своя професия опазването на живота и имуществото на други хора е достойно за уважение решение! За да станеш професионалист в тази професия са нужни желязна дисциплина, упоритост, постоянство и много труд!"

Румен Ралчев

 

лична охранаЛична охрана

Обучението по предмета има за цел да се усвоят знания и умения за работа в екипи за лична охрана.Да се формират навици за действие в ежедневни и екстремни ситуации, с цел гарантиране сигурността на охраняваното лице. Учебният предмет гаранитара усвояване на основните действия на екипа за лична охрана при действие в случай на атака срещу охраняваното лице, по време на външни мероприятия, движение с автомобил и пеша и т.н.

 

oръжиезнаниеОръжезнание

Учебният предмет подготвя учениците за боравене с огнестрелно оръжие и е пряко свързан с учебното съдържание на предмета „Стрелкова подготовка”. Учебната програма предвижда в курса на обучение учениците да придобият не само знания, но умения и навици за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Изучава се и история на оръжието.

 

 

стрелкова подготовкаСтрелкова подготовка

По време на обучението учениците усвояват основните правила и техника за стрелба с различни видове оръжие, знания и умения за формиране на навици за инстинктивна стрелба, както и елементите на прецизната и бързата стрелба. Учениците получават необходимите знания за психологията на престрелката, както и възможността да осъществяват необходимите междупредметни връзки със Специална психология и Основи на правото.

 

бойни и приложни техникиБойни приложни техники

Предвидените раздели и теми осигуряват запознаване с историята на бойните изкуства.  Освен изучаването на техниките и методите за развитие и усъвършенстване, учениците придобиват физическа култура и знания за биохимичните, анатомични и философски аспекти на бойните изкуства. Програмите по бойни приложни техники осигуряват на учениците умения да прилагат прийомите и способите на противодействие и самозащита. 
Психофизическа подготовка. Тренира устойчивост на психичните реакции в екстремни ситуации.

 

индивудална и екипна тактическа подготовкаИндивидуална и екипна тактическа подготовка

Съдържанието на учебния предмет дава възможности за получаване на знания и придобиване на умения, необходими за упражняване на всички специалности от професията и е  основен елемент, формиращ профила на професията. Програмата осигурява интегриране  на правните, психологически, организационни и стрелкови изисквания, съобразно конкретната ситуация. Осигуряват се знания и умения за връзка между инидивидуаланите и екипни тактически действия.

 

правоПраво

Наказателно право, наказателен процес, полицейско право, административно право, фирмено право.
Усвояването на съдържанието на  учебния материал способства за формиране на правна култура и правосъзнание у обучаемите, изгражда у тях респект към закона в поведението, в бита и при упражняване на професията. Обучаваните получават необходимия минимум от правни знания, свързани с обучението по професията. По време на обучението учениците усвояват правната уредба на охранителната дейност, както  и дейностите свързани с общоопасни средства.

 

фирмена сигурностФирмена сигурност

Включените в програмата раздели и теми дават на учениците необходимите знания по фирмена сигурност – като специфичен вид структурна и управленска организация. Включените теми обхващат обектите, мерките и дейностите на фирмената сигурност. Учениците придобиват знания за същността и структурата на фирмената сигурност. Запознават се с основните нормативни документи, регламентиращи дейността, както и за европейските стандарти по фирмена сигурност. 
По време на учебния процес, учениците получават знания и умения за организиране и управление на структури по фирмена сигурност, за противодействие на нелоялна конкуренция и за опазване на фирмената тайна.

 

оргазнизация и тактика на охранителна дейностОрганизация и тактика на охранителната дейност

Съдържанието на учебния предмет осигурява на обучаемите възможности за получаване на  знания и придобиване на умения, необходими за упражняване на професията.

 

криминалистикаКриминалистика

Учебната дисциплина Криминалистика формира знания у обучаемите в няколко основни насоки - изучаване на механизма на образуването на различните видове следи при извършването на престъпни деяния, както и необходимите действия по тяхното запазване, откриване и изследване; изучаване тактиката на провеждане на различните процесуални действия при разследване на противоправните деяния /огледи, разпити, разпознавания и др./; изучаване методите на разследване на различните видове престъпления – престъпления срещу личността, кражби, палежи, измами, транспортни произшествия и др.

 

специална психологияСпециална психология

Обучението по Специална психология има за цел чрез усвояване на достатъчно знания и рутина по време на уроците и тренингите, обучаемите да развият умения за социализация, самоконтрол, самопознание, както и да подобрят уменията си в разрешаването на конфликтни ситуации, да прилагат повече социални стратегии за разрешаване на междуличностни проблеми, за справяне със стреса, за създаване на позитивна представа за себе си и повишаване на самооценката си. Учебният материал е предпоставка за успешно навлизане в професията и живота на младия човек.


и  други  специализирани дисциплини.