Форма и срок на обучение

Прием - СмолянЗадочно, 2 години (четири семестъра).

 

Начини на плащане на таксите за обучение за една година

Таксата за обучение се внася при сключване на договора.

 

Прием - СмолянДокументи за записване

 1. Молба и декларации по образец на колежа. (итзгели от тук)
 2. Медицинско удостоверение от личния лекар.
 3. Копие и оригинал на диплома за средно образование или удостоверение за завършен последен гимназиален клас (кандидатите, които завършват средно образование в годината на кандидатстване представят дипломата или удостоверението си допълнително).
 4. Копие и оригинал на лична карта.
 5. 4 броя снимки.
 6. Кръвна група (за изработване на идентификационен знак). Представя се копие и оригинал на медицински документ за кръвногрупова принадлежност. Оригиналът се връща след сверяване.
 7. Документ за платена годишна такса за обучение. Таксата за обучение се превежда по банков път.

Банкова сметка:

БС ИНСТИТУТ ЕООД
БАНКА - ТБ ИНВЕСТБАНК АД
КЛОН СОФИЯ 2
IBAN BG52IORT80381000012300
BIC IORTBGSF

 

Подаване на документи:

 1. По интернет на адрес: bs_institute@abv.bg
  Сканират се Дипломата за средно образование, личната карта и медицинското удостоверение.
  Декларациите по образец на колежа се изпращат с попълнени лични данни.
  По електронна поща се изпраща сканираното платежно нареждане или съответния удостоверяващ документ за платена такса за обучение.
  Ще получите обратно входящ номер на Вашите документи, договор за обучение и програма за очните занятия.

 2. По пощата на адрес:
 3. гр. София, п. код 1421
  р-н Лозенец
  ул. "Богатица" № 10
  Колеж по охрана и сигурност
  Илка Алексиева

  Изпращат се копия на документите за кандидатстване и копие на платежното нареждане за платена такса за обучение.

  Ще получите обратно входящ номер на Вашите документи, договор за обучение и програма за очните занятия.

 

Прием - СмолянПредимства на завършилите колежа

Специалността е акредитирана от Нов Български Университет. Завършилите колежа могат да продължат обучението си за придобиване на висше образоване в бакалавърска програма, от трети семестър, "Гражданска и корпоративна сигурност".

Завършилите колежа ползват предимства при постъпване на работа съгласно Наредба № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Охранител" (обн. ДВ бр. 13/2007 г.). Те имат предимство при кандидатстване за работа в държавните охранителни структури, могат да заемат ръководни длъжности или да работят като експерти по сигурността в банки и икономически структури. Випускниците отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 на специалния Закон за частна охранителна дейност (ДВ, бр. 15 от 2004 г.).

На завършилите колежа се издава EUROPASS - приложение към документа за професионална квалификация. Europass улеснява комуникацията между работодатели, кандидати за работа, образователни институции и студенти във всички европейски страни.

 

Прием - СмолянОбучение на чужди граждани

Чужди граждани могат да кандидатстват и да се обучават в КОЛЕЖ ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ "Св. Георги Победоносец" в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове на Република България.

Обучението в Колеж по охрана и сигурност се извършва на български език. Пребиваването на лицето, за срока на обучение в страната, се осъществява съгласно изискванията за пребиваване на чужди граждани в Република България и се урежда от лицето, което кандидатства за прием.