СЪДЕБНО-ПОЧЕРКОВИ ЕКСПЕРТИЗИ


СЪДЕБНО-ПОЧЕРКОВИ ЕКСПЕРТИЗИ

КУРС

„СЪДЕБНО-ПОЧЕРКОВИ ЕКСПЕРТИЗИ"

(Базова подготовка)

 

Курсът е предназначен за всички, които желаят да придобият теоретични и практически умения по съдебно-почеркови експертизи.

Темите са съобразени с необходимия минимум от теоретични и практически познания за последващ експертен стаж по извършване на съдебно-почеркови експертизи.

Придобитата квалификация в курса дава право на завършилите висше образование - филология, биология, химия или право да работят като вещи лица.

Курсът е структуриран в три модула. Всеки модул се провежда в рамките на 5 работни дни по 8 учебни часа дневно. Общ хорариум от часове - 120.

График за провеждане на курса:

6 -10 февруари 2012 г.

20 - 24 февруари 2012 г.

12 - 16 март 2012 г.

16 март - изпит по теория и практика.

Такса за обучение 320 лв. за целия курс

Място на провеждане: гр. София, Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец"

Тел. за контакт: 0886 50 22 26

Минимален брой участници в група: 10

Максимален брой участници в група: 20

Записване и подаване на документи: от 9 януари 2012 г. до 3 февруари 2012 г. в учебната база на колежа

Лектори: Д-р Добрин Несторов и доц. д-р Людмил Георгиев

Кратко представяне на лекторите:

Д-р Добрин Несторов е началник на Сектор „Документни изследвания, фоноскопия и фотография" в Центъра за експертно-криминалистични изследвания и измервания на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология при Министерството на вътрешните работи. В сферата на неговата професионална дейност е включено изготвянето на съдебно-почеркови експертизи, научно-изследователска и приложна дейност в областта на криминалистичното изследване на почерка, както и обучение на експерти. Има повече от двадесет и пет години опит в изброените области на криминалистиката. Д-р Несторов е защитил в ЮЗУ "Неофит Рилски" дисертация на тема "Критерии за повишаване на обективността на съдебно-почерковите експертизи за нуждите на наказателния процес". Автор и съавтор на ръководства за извършване на съдебно-почеркови експертизи и много статии на теми свързани с научното изследване на почерка и на писмената дейност въобще.

доц. д-р Людмил Георгиев е завършил факултет "Полиция" при Академията на МВР. Специализирал е криминалистика във Волгоград, Русия.

В дългогодишната си практика като служител в МВР е бил разследващ полицай, експерт-криминалист, ръководител на секция "Криминалистика" в Академията на МВР. През 2000 г. защитава докторска дисертация.

Вещо лице - криминалист към Софийски градски съд. Изготвя експертизи в областта на почерковите, документните, видеотехническите, дактилоскопните и трасологически изследвания. Автор и съавтор на редица монографии, научни публикации и книги.

Понастоящем е преподавател по криминалистика в Русенския  университет „Ангел Кънчев" и Академия на МВР.

Учебна програма:

І. Криминалистично изследване на документи

 • 1. Документ - определение, съдържание на документите, реквизити.

  2. Видове документи.

  3. Документите като обекти на криминалистичното изследване - веществени доказателства.

  4. Правила за работа с документите - веществени доказателства.

ІІ. Писмо, определение. Основи на идентификацията на личността по ръкопис

  1. Исторически бележки за появата и развитието на криминалистичното изследване на ръкописни документи - калиграфия, графология, сигналистика, графометрия.

  2. Писмо - определение и понятия

  3. Признаци на писмената реч

  4. Топографски признаци

  5. Особени навици за писане

ІІІ. Почерк, същност. Признаци на почерка.

 • 1. Определение на почерка.
 • 2. Стадии на формирането на почерка и условия влияещи върху този процес.
 • 3. Основни свойства на почерка - индивидуалност, устойчивост и вариантност.

  4. Признаци на почерка.

  5. Общи признаци на почерка

ІV. Частни признаци на почерка.

  1. Строеж на писмените знаци и елементите им.

  2. Унифицирана класификация и терминология

  3. Определяне на частните признаци.

  4. Видове частни признаци.

  5. Класификация на видовете частни признаци.

  6. Основни свойства на частните признаци

V. Естествени и патологични изменения на почерка.

 • 1. Възрастовите изменения и естествената вариантност на почерка.

  2. Изменения на почерка под влияние на необичайни условия при писане.

  3. Патологични (болестни) изменения на почерка.

VІ. Умишлени изменения (изопачаване) на признаците на почерка.

 • 1. Маскиране на признаците на почерка.
 • 2. Подражаване на почерк на друго лице.

VІІ. Методика за извършване на съдебно - почеркови експертизи.

 • 1. Общи положения.
 • 2. Стадии на извършване на съдебно - почерковата експертиза.
 • 3. Предварително изследване - цели, задачи, съдържание.
 • 4. Разделно изследване - цели, задачи, съдържание.
 • 5. Сравнително изследване - определяне на идентификационна съвкупност от признаци.
 • 6. Оценка на резултатите от изследването.
 • 7. Формиране на изводите на експерта и обосноваване на заключенията.
 • 8. Съставяне на писмено заключение по поставените въпроси на експертизата.

VІІІ. Правни аспекти и организация на съдебно - почерковата експертиза.

 • 1. Процесуално правни основи на съдебно - почерковата експертиза.
 • 2. Нормативни актове регламентиращи експертизата.
 • 3. Права и задължения на експертите.

  4. Явяване на експерта и защита на експертното заключение в съдебно заседание.

Практико - методическа част включва:

 • 1. Запознаване с основните методи за изследване на почерка използвани в графологията и графометрията.
 • 2. Предимства на комплексната методика.
 • 3. Анализ на различни видове ръкописни текстове според функцията и предназначението им.
 • 4. Анализ на съществените белези на почерка в различни възрастови групи - детски, младежки, зрял, старчески.
 • 5. Сравнителен анализ на образци от обработени и необработени почерци.
 • 6. Откриване и оценка на индивидуалните и устойчиви белези в конкретни почеркови образци.
 • 7. Методически насоки за определяне границите на вариантността в различни образци от един и същи почерк.
 • 8. Определяне на степента на обработеност и сложност на почерка според стандартите на обучението и изискванията на рационалното писане.
 • 9. Графометричен анализ на измеримите общи признаци - наклон, размер, свързаност, натиск.
 • 10. Примери и упражнения за протоколно записване на строежа на знаците и елементите носители на частни признаци.
 • 11. Определяне на идентификационната стойност на частните признаци в почеркови образци.
 • 12. Анализ на почеркови образци с цел откриване на признаци с идентификационна стойност.
 • 13. Сравнителен анализ за откриване на разликата между характеристики с висока и ниска идентификационна стойност.
 • 14. Методи за статистическа оценка на идентификационната стойност на частните признаци.
 • 15. Сравнителен анализ на сходни почерци.
 • 16. Изследване и анализ на почеркови образци с неумишлени изменения и увеличена вариантност.
 • 17. Изследване и анализ на почеркови образци с умишлени изменения.
 • 18. Преглед и запознаване с техническите средства, помагащи за извършване и обекти- визиране на идентификационните почерковите изследвания.
 • 19. Демонстрация на възможностите на система "Асистент".
 • 20. Класификация и оценка на почерковите обекти при извършване на идентификационна експертиза.
 • 21. Класификация, оценка и подбор на сравнителния материал при извършване на идентификационна експертиза.
 • 22. Упражнения за разделно и сравнително изследване и протоколиране на установените съвпадения и различия в общите признаци.
 • 23. Упражнения по извършване на цялостно сравнително изследване на ръкописни текстове с идентификационна цел.
 • 24. Упражнения по протоколиране на извършените изследвания и получените резултати.

 

Курсът завършва с изпит по теория и практика. На успешно завършилите курса се издава удостоверение по образец на Министерство на образованието, младежта и науката.

 


назад